02
İPARA FARKIİNDİRİM DÜNYASI / 1 MİLYON MÜŞTERİ / ÖZEL KARTLAR

iPara Kullanıcı Sözleşmesi

BİLGİLENDİRME METNİ

1.TARAFLAR İşbu Sözleşme;

(i) Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. (“iPara” olarak anılacaktır)

Adres: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kat:10 D:1001 Şişli/İSTANBUL ile

(ii) (“Üye İş Yeri” olarak anılacaktır) Adres:

Üye İş Yeri Web Sitesi Adı:

iPara ve Üye İş Yeri arasında karşılıklı olarak akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme uyarınca, iPara ve Üye İş Yeri, ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.TANIMLAR İşbu Sözleşme'de;

- API (“Application Programming Interface”): iPara’nın Sözleşme kapsamında iPara Üye İş Yeri Portalı’na ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim bilgilerini değiştirebilmesi ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan iPara Üye İş Yeri Portalı’na ilişkin yönetim arayüzünü,

- Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

- BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu

- BKM: Bankalararası Kart Merkezi’ni

- Chargeback: iPara Online Sistemi üzerinden gerçekleştirilen ödeme işlemine ilişkin tutarın, kartın / Ödeme Aracı’nın ait olduğu Sistem Ortağı veya yasal merciler üzerinden, sipariş verilen ürünlerin ve/veya hizmetlerin alınmaması, hasarlı alınması veya herhangi bir gerekçe olmadan Kullanıcı’nın hesabından fazla tutar çekilmesi vb. nedenlerle Kullanıcı tarafından talep edilmesini,

- Hassas Ödeme Verisi / Hassas Müşteri Verisi: Son Kullanıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Son Kullanıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek nitelikte şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel veriler ile Kullanıcı güvenlik bilgileri,

- iPara: Mevzuat kapsamında Kurum’dan aldığı faaliyet izni çerçevesinde Sözleşme’ye konu online ödeme hizmetlerini Banka’nın gözetim ve denetimi altında temin eden Sözleşme’nin tarafı olan ödeme hizmeti sağlayıcısı olan firmayı,

- iPara Online Sistemi: Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarında, mal ve hizmet satış bedellerinin Kullanıcı tarafından Üye İş Yeri‘ne ödenmek üzere iPara yönetimindeki Kullanıcı Ortak Hesabı’na kredi kartı, banka kartı ve diğer kartlar / Ödeme Araçları ile fiziksel, Sanal POS, mobil POS uygulaması ve/veya sair finansal teknoloji çözümleri üzerinden ödenmesini ve tahsil edilmiş olan mal ve hizmet bedelinin Üye İş Yeri hesabına aktarılmasını sağlayan hizmetleri ve güvenlik uygulamalarını,

- iPara Üye İş Yeri Portalı: iPara’nın, Üye İş Yeri’nin erişimine sunduğu ve iPara Online Sistemi kullanılarak Üye İş Yeri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin görüntülenebildiği, iade edilebildiği, işlem raporlarının, Üye İş Yeri kayıt bilgilerinin, Sanal POS oranlarının ve varsa ücretli diğer KatmaDeğerli Servisler’in kullanım bedellerinin görüntülenebildiği platformu,

- iPara Geliştirici Merkezi: iPara’nın Üye İş Yeri’nin erişimine sunduğu ve Üye İş Yeri’nin iPara Online Sistemi aracılığı ile “Üye İş Yeri Dijital Platformları’ndan ödeme almasını sağlayan API’lar ile entegrasyonun hızlıca gerçekleştirilmesini sağlamak üzere açıklayıcı dokümanların bulunduğu https://dev.ipara.com.tr/ domaini üzerinden ulaşılabilecek web sitesini,

- MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu

- Mevzuat: 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve bu kapsamda düzenlenmiş tüm ikincil düzenlemeleri,

- KVK Mevzuatı: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından ilan edilmiş rehber ilke ve tavsiye niteliğindeki kararlar da dahil 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ile bu kapsamda çıkartılan tüm ikincil düzenlemeleri,

- Katma Değerli Servisler: Link ile ödeme, ortak ödeme sayfası, kart / Ödeme Aracı saklama, tek tıkla ödeme ile sınırlı olmamak üzere Üye İş Yeri’nin ödeme kabul etmesini sağlayan her türlü yenilikçi finansal teknoloji çözümü,

- Kullanıcı: iPara Online Sistemi’ni kullanarak Üye İş Yeri Dijital Platformları üzerinden Üye İş Yeri’nden mal ve/veya hizmet alan gerçek veya tüzel kişileri,

- Kullanıcı Ortak Hesabı: Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda, Kullanıcı’nın Üye İş Yeri Dijital Platformu üzerinden temin ettiği mal ve hizmet alımlarında, Kullanıcılar tarafından iPara Online Sistemi kullanılarak Üye İş Yeri adına gönderilen mal ve hizmet satış bedellerinin tutulduğu ve iPara’nın yönettiği banka hesabını,

- Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu

- Komisyon Ücreti: iPara Online Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin iPara’dan Üye İş Yeri’ne transfer edilen tutar üzerinden hesaplanan ve Üye İş Yeri tarafından iPara’ya ödenen ücreti,

- Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında Üye İş Yeri’nden temin edilecek mal ve/veya hizmet alımlarında Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel ödeme aracını,

- Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatı,

- PCI DSS (“Payment Card Industry Data Security Standart”): Kredi kartının işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği kurallarını içeren Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standardı’nı,

- POS: Banka kartı veya kredi kartı üzerindeki bilgileri esas alarak her türlü mal ve hizmet alımı veya nakit ödeme belgesi düzenlenmesi işlemleri ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca nakit kullanımı kapsamında değerlendirilebileceği belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan elektronik cihazı,

- Sanal POS: POS cihazının internet ortamında kullanılan ve fiziki olmayan halini,

- Sistem Ortağı: iPara’nın, iPara Online Sistemi aracılığıyla ödemelerin işlenmesi konusunda iş birliğinde bulunduğu banka veya diğer finans kuruluşlarını,

- Sözleşme: iPara ile Üye İş Yeri arasında akdedilmiş işbu iPara Üye İş Yeri Hizmet Sözleşmesi’ni,

Teklif :iPara tarafından Sözleşme imzalanmadan/Uzaktan İletişim Aracı ile onaylanmadan önce Üye İş Yeri’ne iletilen ve Taraflar arasında mutabık kalınmış ticari şartlar ile çalışma koşullarını içeren Sözleşme’nin ayrılmaz bir eki olan (“Ek 3”) dokümanı,

- Tebliğ: Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’ini,

- TLS (“Transport Layer Security”): Sözleşme’ye konu hizmetlere ilişkin olarak İnternet veya diğer elektronik ortamlar üzerinden paylaşılan bilgilerin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan güvenlik protokolünü,

- TÖDEB : Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği,

- Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, portal, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

- Üye İş Yeri: iPara Online Sistemi aracılığı ile web siteleri, mobil uygulamalar, üçüncü parti uygulamalar ve/veya sair elektronik ortamlarda Kullanıcılar’a mal ve/veya hizmet satışı gerçekleştiren Sözleşme’nin tarafı olan gerçek veya tüzel kişileri,

- Üye İş Yeri Dijital Platformu: Üye İş Yeri’nin sahibi ve/veya yöneticisi olduğu, mal ve hizmetlerini satışa sunduğu, satışa sunulan mal ve hizmetlerin özellikleri ile satış fiyatlarının, ödeme seçeneklerinin ve teslim koşullarının görüntülendiği, mal ve/veya hizmet satış sözleşmesinin Kullanıcı ile Üye İş Yeri arasında sonuçlandırıldığı web siteleri, mobil uygulamalar veya Üye İş Yeri’nin üçüncü parti uygulamalar üzerinden sunduğu hizmetler ile sair elektronik ortamları ifade etmektedir.

Yukarıda tanımlanan ifadelerin “çoğul eki” ile kullanılması halinde, tanım etkilenmeyecek ve ifadenin çoğul hali de aynı tanıma hizmet edecektir.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu; Üye İş Yeri’nin, Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda, Kullanıcılar’a satışını gerçekleştirdiği mal ve hizmetlerin bedellerini, iPara Online Sistemi’ni kullanarak tahsil etmesine vealınan hizmete karşılık Üye İş Yeri tarafından iPara’ya Komisyon Ücreti’nin ödenmesine ilişkin esaslar ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Sözleşme, iPara’nın uygun görmesi halinde, Üye İş Yeri’nin erişimine Uzaktan İletişim Aracı ile sunulabilir ve Üye İş Yeri’nin Uzaktan İletişim Aracı ile onay vermesi suretiyle kurulabilir. Üye İş Yeri tarafından iPara tarafından uygun görülecek Uzaktan İletişim Aracı ile Sözleşme’nin kurulmasına onay verilmesi, Üye İş Yeri’nin Sözleşme hükümlerini kabul ettiği anlamına gelir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. iPara, işbu Sözleşme kapsamında, Üye İş Yeri’ne, iPara Online Sistemi’ni kullandırmayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşme konusu hizmetlerin sunulması için Üye İş Yeri tarafından temini gereken belgeler Ek 1’de listelenmiş olup Üye İş Yeri bahse konu belgeleri iPara’ya en geç Sözleşme’nin imzası/onaylanması anında eksiksiz olarak sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2. Üye İş Yeri, iPara’ya, Üye İş Yeri, Dijital Platformları’nda satışa sunulan ürünler veya hizmetler hakkında bilgi sağlayacaktır. iPara tarafından, Üye İş Yeri’nin, Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda iPara’ya bildirdiği ürün ve/veya hizmetler dışında bir ürün ve/veya hizmet sunulduğunun tespiti veya bu yönde bir şüphe oluşması halinde, iPara, ürün ve/veya hizmetin satışının mevzuata aykırı olup olmadığı önem arz etmeksizin, iPara Online Sistemi’nin kullanımını engelleme, doğmuş alacakları bloke etme-hapsetme ve/veya Kullanıcı’ya iade etme ve/veya iPara Online Sistemi’nin Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda kullanılmasını tamamen durdurma ve uğramış olduğu zararı Üye İş Yeri'nden talep etme ve/veya Üye İş Yeri’nin hakedişlerinden re’sen mahsup etme hakkına sahip olacaktır.

4.3. iPara, ekonomik koşullar, yeni yasal düzenlemeler, Sistem Ortakları ve resmi otorite ve kurumların aldığı kararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, Sözleşme süresince, vade ve oranlarında tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahip olup bu değişiklikleri iPara Üye İş Yeri Portalı’nda yayımlayacaktır. Üye İş Yeri, iPara Üye İş Yeri Portalı’nda yayımlanan güncellemelerin takip edilmemesi sonucu, sahibi ve yöneticisi olduğu Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda iPara Online Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan tüm zararlardan ve ilave ödemelerden münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Üye İş Yeri, Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda, satışı Mevzuat tarafından yasaklanmamış olan ürün ve hizmetleri sunacak olup ayrıca bahse konu ürün ve hizmetlerin Mevzuat’a uygun olarak Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ve temin etmekle de yükümlüdür. Ek 2’de belirtilenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda, satışı, Mevzuat’a aykırı olan ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun herhangi bir suretle iPara, Sistem Ortağı ve/veya sair ilgili üçüncü kişiler tarafından tespiti veya bu yönde bir şüphe oluşması halinde, iPara’nın, bu ürünlere veya hizmetlere ilişkin olarak, iPara Online Sistemi’nin kullanımını engelleme, doğmuş alacakları bloke etme-hapsetme ve/veya Kullanıcı’ya iade etme ve/veya iPara Online Sistemi’nin Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda kullanılmasını tamamen durdurma ve uğramış olduğu zararı Üye İş Yeri’nden ’dan talep etme ve/veya Üye İş Yeri’nin hakedişlerinden re’sen mahsup etme hakkına sahiptir.

4.5. Üye İş Yeri, tarafından sunulan mal ve hizmetlerin satışı sonrasında, bahse konu işleme ilişkin olarak, Üye İş Yeri ve/veya iPara aleyhine başlatılan hukuki takip veya yasal süreçlerden kaynaklı iPara’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, Üye İş Yeri, açılan dava sonucu mahkeme tarafından hükme bağlanacak zararı, kararın kesinleşmesini beklemeksizin, iPara’nın ilk talebinde derhal ve tamamen tazmin etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda, iPara, ayrıca, anılanzararı, Üye İş Yeri’ne henüz aktarmamış olduğu alacaklardan re’sen mahsup etme hakkına sahiptir. Ayrıca iPara’nın, iPara tarafından Üye İş Yeri’nin sunduğu mal ve hizmetlere ilişkin bir risk / şüpheli işlem tespit etmesi halinde, iPara’nın, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerden gelebilecek olası talepler ile rücu vb. süreçler kesinleşinceye kadar, Üye İş Yeri’nin kendi nezdinde bulunan hakedişlerini / cari alacaklarını bloke etme ve hapsetme ve/veya Kullanıcı’ya iade etme hakkı saklıdır.

4.6. Üye İş Yeri, iPara Online Sistemi’ni kullanabilmesi için gerekli olan sistem entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin çalışmaları, Sözleşme’nin imzalanmasından / onaylanmasından sonra tamamlayacaktır. Entegrasyonun Üye İş Yeri tarafından 2 (iki) ay içerisinde halen gerçekleştirilememesi halinde, iPara, Sözleşme’yi dilerse derhal ve tazminatsız olarak feshedebilecektir.

4.7. iPara, sistem entegrasyonunun yapılmasına ilişkin sunmuş olduğu API entegrasyon belgelerinin güncelliğini sağlamakla ve entegrasyonun makul sürede yapılmasını teknik olarak mümkün kılmakla sorumludur.

4.8. Chargeback, kredi kartı dolandırıcılığı vb. durumlarda, Sistem Ortağı, iPara’dan, söz konusu işleme ait bilgileri ve belgeleri talep etme ve Komisyon Ücreti de dahil olmak üzere iPara’nın bahse konu işleme ilişkin hak kazandığı ücretleri ve söz konusu işlem tutarını iPara’nın banka hesabından mahsup etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda iPara, Sistem Ortağı’nın kendi hesabından mahsup ettiği tutarı Üye İş Yeri’ne aktaracağı hakedişlerinden re’sen mahsup edebilecektir. Üye İş Yeri’ne aktarılacak hakediş tutarlarının, mahsuba konu tutardan az olması halinde, iPara, Üye İş Yeri’nden eksik kalan tutarın kendisine ödenmesini talep eder. Ayrıca, bu halde ve benzer riskli durumlarda (risk skorunun yüksek çıkması, şüpheli işlemlerin varlığı vb.), iPara, Sözleşme kapsamında sağlamış olduğu Sanal POS hizmetini geçici olarak durdurma / askıya alma yahut kapatma hakkına sahiptir. iPara, kendi risk politikaları ve/veya yetkili mercilerden/bankalardan gelen Chargeback talepleri veyahut benzer herhangi bir nedenle Üye İş Yeri ile blokeli çalışabilir ve/veya Üye İş Yeri hakedişlerinden belirli bir tutarı yahut hakedişlerin tamamını, güvenlik ve tedbir amaçlı olarak bloke edebilir ve/veya Kullanıcı’ya iade edebilir. Bahse konu bloke, ilgili şüpheli / riskli işlemin giderildiğinin iPara tarafından tespiti ve her halükârda işleme konu ihtilafın yargıya taşınması halinde nihai mahkeme kararına kadar devam edebilecek olup geçen süreler bakımından Üye İş Yeri, iPara’dan herhangi bir faiz vs. talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

Bununla birlikte, Chargeback yahut benzer herhangi bir nedenle iPara’ya ait banka hesaplarından, Sistem Ortağı veya herhangi bir kurum / üçüncü kişiler tarafından kesinti yapılması durumunda, iPara, yapılan kesintiye karşılık gelen meblağı Üye İş Yeri’nin alacağından, alacağın vadesi fark etmeksizin, re’sen mahsup edebilir. Bu durumda, iPara, dilerse, Üye İş Yeri’nden uygun gördüğü tutarda garantiyi (teminat mektubu vb.) isteyebilecek olup; iPara’nın bu talebinin Üye İş Yeri tarafından yerine getirilmemesi halinde, iPara verdiği hizmetleri geçici olarak durdurulabilecektir.

4.9. iPara, gerçekleştirilen işlemin Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen işlemin doğrulanmaması halinde; ilgili işleme ait ödemenin yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Bu halde Üye İş Yeri, anılan sebepten doğan zararlarından iPara’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Üye İş Yeri, iPara Online Sistemi’nin kötüye kullanılmasından kaynaklı olarak iPara OnlineSistemi’ne karşı herhangi bir tehdidin ortaya çıkması, fraud, dark web vb. forumlar başta olmak üzere sair platformlarda Üye İş Yeri hakkında sızma, çalıntı, siber tehdit vb. herhangi olumsuz bir istihbaratta bulunulması vb. durumlarında, iPara’nın, bu durumu sözleşmeli iş ortakları da dâhil olmak üzere sair üçüncü kişiler vasıtasıyla yahut re’sen takip edebileceğini, ilgili şüphe ortadan kalkana kadar, Üye İş Yeri’nden ürün ve/veya hizmetlerin satışını makul bir süre için askıya almasını talep etme ve/veya Üye İş Yeri’ne herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın, tedbir amaçlı, iPara Online Sistemi’ni Üye İş Yeri’nin erişimine kapatma ve Sözleşme gereği sunduğu hizmetleri askıya alma veya Sözleşme’yi haklı nedenle feshetme hakkına sahip olduğunupeşinen kabul ve beyan eder.

4.11. Üye İş Yeri, iPara Online Sistemi ile gerçekleştirilen işlemlerde, işlemin gerçekleştirildiği banka kartının / Ödeme Aracı’nın, sadece kartın / Ödeme Aracı’nın ön yüzünde bilgileri basılı olan yetkili kart sahibi tarafından kullanılabileceğini bildiğini, herhangi bir şüpheli işlemin tespit edilmesi halinde durumu derhal iPara’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheli durumun iPara tarafından da doğrulanması halinde, iPara ilgili işleme ilişkin tutarın ödemesini reddetme, Kullanıcı’ya iade etme ve iPara Online Sistemi’ne erişimi engelleme hakkına sahiptir.

4.12. iPara, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, belirli durumlarda, ilgili işleme ilişkin tutarın ödemesini reddetme, Kullanıcı’ya iade etme ve Üye İş Yeri’nin, iPara Üye İş Yeri Portalı’naerişimini engelleme hakkına sahiptir:

- iPara Online Sistemi ile gerçekleştirilen işlemin yasal hükümlere uygun olmadığı, gerçekleştirilen işlemin kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığı, gerçekleştirilen işlemde kullanılan banka hesabının sahibinin bilgisi dışında kullanıldığı ve/veya işlemin gerçek bir işlem olmadığı (testler hariç) şüphesinin varlığı halinde.

- Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda, iPara Online Sistemi’ne yönelik herhangi bir bilgisayar virüsü tehdidinin varlığı, Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda yasadışı nitelikli ürün ve/veya hizmetlerin sunulduğunun ve Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda yasadışı içerik bulunduğunun anlaşılması ve/veya Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda sunulan ürün ve/veya hizmetlerin ve/veya Üye İş Yeri Dijital Platformları içeriğinin Sözleşme’ye aykırılık oluşturması halinde.

4.13. Kullanıcı, iPara Online Sistemi’ni kullanarak Üye İş Yeri Dijital Platformu’ndan aldığı mal ve/veya hizmet bedelini, Kullanıcı Ortak Hesabı’na gönderecektir. iPara, ödeme kontrolü yapabilecek ve gerekli kontroller sonrasında ödemeyi onaylayacak yahut reddedebilecektir. Onaylanmış ödemeler bakımından, iPara, ödemenin yapıldığına dair gerekli bilgilendirmeyi Üye İş Yeri’ne yapacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, iPara’nın ödemeyi onaylaması; ödeme sürecinde herhangi bir sahtekarlık (fraud) / chargeback yapılmadığı anlamına gelmemektedir.

4.14. Taraflar, iPara’nın, hiçbir suretle, Üye İş Yeri, Kullanıcılar ve/veya sair ilgili üçüncü kişiler arasında yürütülen ticari ilişkilerin ve/veya sözleşmelerin tarafı yahut muhatabı olmadığı ve iPara’nın, anılı taraflar arasında doğan ihtilaftan kaynaklı her türlü sorumluluk ve şikayetlerden ari tutulacağı konusunda mutabıktırlar.

4.15. Üye İş Yeri, Kullanıcı’nın, cayma hakkını kullanarak, herhangi bir sebep göstermeksizin mal veya hizmete ilişkin fatura ve sair belgeleri teslim aldıktan itibaren 14 (on dört) gün (ya da ilgili mevzuat gereği belirlenecek süreler) içinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat gereğince, mal ve/veya hizmet bedelinin iade edilmesine ilişkin iPara’dan taleptebulunması halinde, iPara’nın, bu talebi Üye İş Yeri’ne iletmesi ve Üye İş Yeri’nin masrafı Kullanıcı’ya ait olmak üzere malı teslim alması şartıyla, malı teslim aldığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde Kullanıcı’ya ait mal ve/veya hizmet bedelini iPara’ya iade edeceğini; ayrıca malın mutat kullanımı ile meydana gelen değişiklik ve bozulmalar sebebiyle, söz konusu bozulmalar ve değişikliklerin malın satılabilirliğinin yitirilmesine yol açmaması halinde, malın değişimi ve/veya bedelinin iadesinden kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Malın mutat kullanımı sonucu satılabilirliğini yitirmesi durumunda, Üye İş Yeri ürünün değişimi ve iadesini kabul etmeyecektir. Ayrıca Üye İş Yeri, Kullanıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda, iPara’nın her zaman bu bedelleri herhangi bir bildirime ve onaya gerek bulunmaksızın, kendisine yapılacak diğer ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Üye İş Yeri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik de dahil ilgili her türlü yasal mevzuat ve düzenleme gereği üzerine düşen yükümlülükleri (yasal azami taksitlendirme süreleri ve belgelerin muhafazası dahil) eksiksiz yerine getireceğini, işlem ve faaliyetlerini tüm yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştireceğini; aksi halde iPara’yı tüm talep ve zararlardan ari tutarak Kullanıcı veya diğer üçüncü kişi talep ve zararların yegane muhatabının kendisinin olacağını ve bu kapsamda doğan her türlü zararı ilk talepte derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye İş Yeri, ayrıca, ilgili yasal düzenlemelere aykırılık nedeniyle Sözleşme süresince ve sona erdikten sonra dahi, iPara aleyhine, Kullanıcı, üçüncü kişi ve/veya kurumlar tarafından Tüketici Hakem Heyeti de dahil herhangi bir resmi kuruma başvuru yapılması ve/veya tüketici mahkemeleri dahil herhangi bir mahkeme yahut icra müdürlüğü nezdinde yasal yollara müracaat edilmesi halinde, bunları takip edeceğini ve anılan yasal süreçler sebebiyle iPara’nın uğrayacağı tüm zararları, mahkeme ve yargılama masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. Üye İş Yeri, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği satış ve diğer işlemlerin belgelerini (ön bilgilendirme, mesafeli satış sözleşmesi, fatura, irsaliye, teslim belgesi vs.), her halükârda kanunlarda belirtilen yasal muhafaza süresi ile saklamak ve bunların iPara tarafından talep edilmesi halinde, en geç 3 (üç) iş günü içinde, iPara’ya ibraz etmekle yükümlüdür. Üye İş Yeri, anılan belgelerin en geç 3 (üç) iş günü içinde ibraz edilmemesi sebebiyle satış bedelinin Kullanıcı’ya iadesi gibi iPara’nın uğrayacağı her türlü zararın kendisinden tazmin edilebileceğini ve bahse konu zararın, ayrıca zararın doğduğu tarih itibariyle iPara nezdinde doğmuş/doğacak alacaklarından, kendisine bildirimde bulunulmaksızın, iPara tarafından mahsup ve bloke edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda iPara’nın, ayrıca, herhangi bir zarara uğraması gerekmeksizin, Üye İş Yeri’nin iPara nezdinde doğmuş ve/veya doğacak alacaklarını, Üye İş Yeri’ne ilave bir bildirimde bulunmaksızın, tedbir amaçlı bloke edebilir ve/veya iPara Online Sistemi’ni Üye İş Yeri’nin erişimine kapatma ve Sözleşme gereği sunduğu hizmetleri askıya alma hakkı saklıdır.

4.18. Üye İş Yeri, dilerse, Dijital Platformları’nda iPara’nın logosunun ve/veya markasının, herhangi bir şekilde değişiklik yahut ekleme yapılmaksızın görüntülenmesini sağlayabilir.

4.19. Üye İş Yeri, dilerse, Üye iş Yeri Dijital Platformları’nda ve üyelerine / Kullanıcıları’na gönderdiği e-posta duyurularında, iPara görsellerini, tanıtıcı materyallerini ve reklamlarını herhangibir şekilde değişiklik yahut ekleme yapılmaksızın kullanabilir.

4.20. Üye İş Yeri, ödeme altyapısını durdurduğunda, kapattığında veya değiştirdiğinde iPara’ya yazılı olarak e-posta yolu ile bilgi verecektir. Üye İş Yeri; işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcılar’a verdiği hizmetlerde herhangi bir değişiklik yapması halinde bu değişiklikleri gecikmeksizin ve her halükârda her ay iPara’ya yazılı olarak e-posta yolu ile bildirecektir. Üye İş Yeri, iPara tarafından tespit edilen Mevzuat’a aykırı hususları derhal gidererek iPara’nın bu konudaki talimat ve yönlendirmelerini yerine getirecektir

4.21. Üye İş Yeri, iPara Online Sistemi üzerinden geçen tüm ödemeleri, Kurum, Banka, MASAK ve/veya ilgili sair idari kurum ve kuruluşların belirlemiş olduğu kurallar dâhilinde gerçekleştirmek zorundadır. Üye İş Yeri, bu kurallar haricinde işlem gerçekleştirmesi halinde, tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder. Üye İş Yeri, Sözleşme konusu işlemleri gerçekleştirirken bir başkası hesabına hareket etmediğini ve gerçek faydalanıcının kendisi olduğunu; kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde tüm sorumluluklarının kendisine iPara tarafından hatırlatıldığını, bunları okuduğunu ve anladığını ve bu kapsamda iPara’nın gerekli tüm tedbirleri re’sen alabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Üye İş Yeri; iPara Online Sistemi’nin kullanıldığı/geçtiği Üye İş Yeri Dijital Platformları’nın güvenliğine ilişkin olarak TLS sertifikası (https:// özellikli sayfalar) ve VISA ile Mastercard tarafından belirlenmiş minimum güvenlik standartlarını uygulamak zorundadır.

4.23. Üye İş Yeri, PCI DSS’e uyum sağlanması suretiyle, verilerin işlenmesi ve depolanması ve/veya işlenmesi ile bağlantılı olarak kullandığı tüm teçhizat ve yazılımın, ilgili ödeme şeklinin, belirli zamanlarda güncellenen herhangi bir ödeme kartı endüstrisi veya ödeme uygulaması veri güvenliği standartlarına uygun olmasını sağlayacağını kabul eder. Üye İş Yeri, işlemleriyle ilgili olarak temsilcilerinin, yetkililerinin, alt yüklenicilerinin veya Kullanıcılar’ın bu maddenin şartlarını bilmesini ve kendilerinin bunlara uygun davranmasını sağlamakla yükümlüdür. Üye İş Yeri, iPara ve/veya ilgili üçüncü kişiler tarafından talep edilmesi halinde, PCI DSS uyumluluğunu sağladığına dair ispata yarar belge ve sistemleri iPara’ya derhal sunacaktır.

4.24. iPara, Üye İş Yeri kendi işlemlerini takip edebilmesi amacıyla, Üye İş Yeri adına, iPara Üye İş Yeri Portalı’nda bir hesap açacak ve kendisine bir kullanıcı adı ve şifresi temin edecektir. Üye İş Yeri’nin, internet erişiminin olmaması gibi Üye İş Yeri’nden kaynaklanan nedenlerle iPara Üye İş Yeri Portalı üzerinden yapılan işlemlerin yapılmaması ve bu suretle iPara tarafından yapılan duyurular / bildirimlere erişilememesinden iPara sorumlu olmayacaktır. Üye İş Yeri, söz konusu şifreyi hiç kimseyle paylaşmamayı ve gizliliğini tam olarak korumayı taahhüt eder. Şifrenin yetkisiz kişiler tarafından kullanılması sebebiyle Üye İş Yeri ve/veya ilgili üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkabilecek her türlü zarardan Üye İş Yeri sorumlu olacak olup iPara’nın bu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

4.25. Üye İş Yeri’nin, işbu 4. Madde’deki yükümlülükleri de dahil olmak üzere, Sözleşme’nin diğer maddelerinde özel olarak tanımlanmış sair yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmemesi ve/veya eksik yahut geç yerine getirmesi halinde, iPara, Sözleşme kapsamında Üye İş Yeri’ne temin ettiği hizmetleri yerine getirmeyebilir, geçici süre ile askıya alabilir ve/veya Üye İş Yeri’nin iPara Online Sistemi’ne erişimini tamamen engelleyebilir. iPara’nın bu halde, Sözleşme’yi haklı nedenle derhal feshetme ve bu suretle uğradığı zararlarını Üye İş Yeri’nden talep etme hakkı saklıdır

4.26. Üye İş Yeri, Hassas Ödeme Verileri / Hassas Müşteri Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğininsağlanması hususunda gerekli önlemleri alacak, Tebliğ’in ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve iPara ile arasındaki iletişim haricinde kendi nezdinde Hassas Müşteri Verisi tutmayacak, işlemeyecek veya kaydetmeyecektir. Üye İş Yeri tarafından Tebliğ’in ilgili hükümlerine (Üye İş Yeri tarafından Kullanıcılar’ın Hassas Müşteri Verileri’ni tutması, işlemesi veya kaydetmesi hususun usulüne uygun aydınlatılması suretiyle açık rızasının alındığı durumlarda) uygun olarak Hassas Müşteri Verisi tutulması halinde Üye İş Yeri, Hassas Müşteri Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemlerin alınmasından ve şayet önemli bir güvenlik olayı yaşanması halinde bu durumu ivedilikle iPara’ya bildirmekle ve iPara tarafından talep edilecek hertürlü ilgili bilgi ve belgeyi gecikmeksizin iPara’ya sağlamakla yükümlüdür. Her halükârda Üye İş Yeri tarafından işbu maddede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin iPara tarafından tek taraflı tespiti halinde, iPara, Sözleşme’yi, haklı nedenle ve derhal, bu hususta doğmuş ve/veya doğacak tüm zararları talep etme hakkı saklı kalmak üzere, feshedebilecektir.

4.27. Üye İş Yeri, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS cihazları aracılığıyla İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Bu tür bir işlemin iPara veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, iPara tek taraflı ve derhal etkili olacak sanal POS’ların kullanımını durdurma, doğmuş alacakları bloke etme-hapsetme ve/veya Kullanıcı’ya iade etme ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına sahiptir. Üye İş Yeri’nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda Sözleşme’nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın iPara’nın her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.28.Üye İş Yeri, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. bünyesinde oluşturulan iş yeri kayıt sistemi ile ilgili iPara tarafından bilgilendirildiğini, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. nezdinde iş yeri kayıt sistemine kaydolduğunu ve bu madde kapsamında yapılacak bilgi paylaşımlarına ve sorgulamalara açıkça onay verdiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.29. Üye İş Yeri hakkında, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. bünyesinde oluşturulan iş yeri kayıt sisteminde olumsuz bir kayıt bulunması durumunda, iPara, kendi risk yönetimi çerçevesinde değerlendirme yapar ve sonuca göre hizmetin devam edip etmeyeceğine tek taraflı olarak karar verir. Olumsuz kaydın içeriği nedeniyle Üye İş Yeri’ne ilişkin mevzuatla getirilmiş bir hizmet sunma yasağı bulunması durumunda ise iPara, Sözleşme’yi süresinden önce herhangi bir zamanda ilave ihbar ve tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin derhal feshedebilir. Üye İş Yeri bu hususu bildiğini ve bu hususa muvafakat ettiğini gayrikabili rücu, peşinen beyan eder.

4.30. Üye İş Yerleri’nin tek çekim işlemlerinde Kullanıcılar’dan hukuka aykırı olarak ilave komisyon talep etmesi halinde iPara’nın, ilgili eylemlerden kaynaklı hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup Üye İş Yeri münhasıran sorumludur. Aksi takdirde, iPara tarafından bu nedenle herhangi bir suretle ödemede bulunulması halinde ilgili tutarlar, Üye İş Yeri’ne rücu edilecek olup ilk talepte derhal nakden ve defaten iPara’ya ödenecektir. iPara’nın ilgili tutarları, Üye İş Yeri’nin hakedişlerinden mahsup hakkı saklıdır.

4.31. Üye İş Yeri, iPara ile arasında iPara’nın sunduğu hizmetlerden kaynaklı olarak Kullanıcı’nın yaşadığı, bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen ihtilaf konularında; ilgili ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla, TÖDEB nezdinde oluşturulmuş hakem heyetlerine başvuruda bulunabilecektir. Üye İş Yeri, iPara’ya, uyuşmazlığa konu işlem ve/veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde yazılı başvuru gerçekleştirebilecektir. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde; yanıtlanmamışsa yanıt verilmesi gereken 20 (yirmi) günlük sürenin sona ermesinden itibaren, Üye İş Yeri’nin başvurusunun olumsuz yanıtlanmış ve/veya ilgili cevabın Üye İş Yeri tarafından yeterli bulunmaması halinde, Üye İş Yeri’nin cevapta bulunduğu tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uyarınca konuyla ilgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/ uzantılı internet sitesi üzerinden başvurma hakkı bulunmaktadır. Üye İş Yeri’nin, ilaveten, iPara tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetleri bakımından İl / İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru hakkı ise saklıdır.

4.32. iPara, Üye İş Yer(ler)i’ne duyuru, uyarı ve bilgilendirmeleri yalnızca iPara Üye İş YeriPortalı, https://www.ipara.com.tr web sitesi, destek@ipara.com.tr e-posta adresi yahut 0212 27472 72 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapmaktadır. Üye İş Yeri, belirtilenler dışında herhangi birkanal aracılığı ile gelen bilgilere itibar etmemesi konusunda iPara tarafından bilgilendirildiğinigayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Üye İş Yeri, iPara’yı temsilen, belirtilenler dışında başka kanallar aracılığıyla Üye İş Yer(ler)’ine duyuru, uyarı veya bilgilendirmedebulunulması ve bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde iPara’nın herhangi hiçbir10 sorumluluğu olmadığını ve iPara’yı bu bu hususta peşinen ibra ettiğini gayrikabili rücu kabul vebeyan eder.

4.33. Üye İş Yeri’nin kuyum ticareti faaliyeti ile uğraşması halinde, Kuyum Ticareti HakkındaYönetmelik uyarınca yetki belgesi alması ve ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, iPara, Üyeİş Yeri ile çalışmama hakkına haiz olup Sözleşme’yi de dilediği zaman herhangi bir bildirimdebulunulmasına gerek olmaksızın tazminatsız feshedebilecektir. Üye İş Yeri, iPara’nın, Üye İşYeri’nin yetki belgesi almaması ve/veya iPara’ya süresinde ibraz etmemesi nedeniyle üçüncükişilere karşı da dahil olmak üzere uğrayabileceği her türlü zararı ilk talepte derhal, nakden vedefaten tazmin edecektir. iPara’nın, ilgili zararı, Üye İş Yeri’nin alacaklarından mahsup hakkı dasaklıdır.

5. ÜCRETLER, ÖDEME VE DİĞER TİCARİ KOŞULLAR

5.1.iPara, Sözleşme kapsamında Üye İş Yeri’ne temin ettiği ödeme hizmetleri ve Sanal POS ile gerçekleştirilen işlemler karşılığında, Sanal POS üzerinden geçen beher işlem için Ek 3’teki Teklif’te yer alan oranda bir Komisyon Ücreti alacak olup iPara bu tutarı, Üye İş Yeri alacaklarından re’sen mahsup edecektir. Gene işbu Sözleşme Ek 3’te yer alan Teklif’te açıkça yer alması ve bu suretle Taraflarca bu konuda yazılı olarak anlaşılması halinde, Üye İş Yeri tarafından sair hizmetlerin bedelleri de Teklif’te yer alan ticari koşullara uygun olarak iPara’ya ödenecek olup bahse konu ödemelerin Üye İş Yeri tarafından kısmen ve/veya tamamen yapılmaması halinde iPara, kendisine ödenmemiş tutarı ve her türlü ferisini Üye İş Yeri’nin hakedişlerinden re’sen mahsup etmek suretiyle tahsil edebilecektir.

5.2. iPara, Üye İş Yeri Dijital Platformları’nda satışına sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak iPara Online Sistemi ile Kullanıcı’dan yapılan tahsilatlardan Madde 5.1’de belirtilen Komisyon Ücreti düştükten sonra kalan bakiyeyi işlemin gerçekleştiği tarihten Taraflarca Teklif ile mutabık kalınan süre sonunda, Üye İş Yeri’nin iPara sisteminde kayıtlı banka hesabına gönderecektir. Taraflarca mutabık kalınan son ödeme gününün, resmî tatil gününe denk gelmesi durumunda, ödeme, takip eden iş günü yapılacaktır.

5.3. iPara, EK 3’te yer alan Komisyon Ücreti ve ödeme süreleri ile varsa diğer hizmetlere konu tutarları; rekabet koşulları, bankaların oranlarını arttırması, varsa Üye İş Yeri’nin Sözleşme ile taahhüt ettiği cironun altında satış yapması ve benzeri sebeplere dayanarak tek taraflı olarak değiştirebilir. Yapılan değişiklikler iPara tarafından Üye İş Yeri’ne e-posta ve/veya iPara Üye İş Yeri Portalı’nda yayımlanması sureti ile bildirilir. Bildirilmesinden itibaren yapılacak değişiklikler Üye İş Yeri için bağlayıcı olacaktır

5.4. Teklif’te özel olarak tanımlanmak ve Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınması suretiyle, Üye İş Yeri’nin, Üye İş Yeri üzerinden geçen tüm işlemlerde, iPara Online Sistemi’ni, Sözleşme süresince kullanacağını taahhüt etmesi ve tahmini aylık ortalama cirosunu (“Tahmini Ortalama Aylık Ciro”) bildirmesi halinde, iPara, Üye İş Yeri’ne, liste fiyatlarından bağımsız fiyatlar (“Özel Fiyatlandırma”) sunabilir. Üye İş Yeri’nin, bu taahhüdünden cayması durumunda, Üye İş Yeri, iPara’yı 3 (üç) iş günü içerisinde bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bu durumda, iPara, Üye İş Yeri’nin oranlarını revize etme hakkına sahiptir. İşbu maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Üye İş Yeri iPara’ya, ilk talepte, Sözleşme Süresi ile tahmini aylık ortalama cirosunun çarpılması suretiyle hesaplanan tutarın %2’sine karşılık gelen tutarı, “ceza” olarak ödemeyi kabul eder. iPara’nın bu durumda Sözleşme’yi haklı nedenle feshetme hakkı saklıdır.

5.5. Sözleşme konusu hizmetlere ilişkin diğer ticari hususlar, Sözleşme Ek 3’te yer alan ve Üye İş Yeri tarafından kabul edilerek imzalanmış/onaylanmış Teklif’te yer almaktadır. Sözleşme ile Ek 3’te yer alan Teklif arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Teklif’te yer alan hükümler ve oranlar / bedeller geçerli olacaktır.

5.6. Üye İş Yeri’nin, Madde 5.1. ve Madde 5.2.’de tanımlı hizmetler kapsamı dışında kalan ihtiyaçlarının ortaya çıkması halinde (dolandırıcılık önleme hizmetleri gibi), ilave olarak talep edilecek hizmet bedellerinde Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınması kaydıyla, Sözleşme’nin kapsamı genişletilebilecektir. Bu amaçla düzenlenecek her türlü yazışmalar ve ek protokoller Sözleşme’nin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası sayılacaktır.

5.7.iPara, e-fatura sistemine dahil olup Üye İş Yeri’nin de yasal olarak e-fatura kapsamında olması halinde, Taraflar, birbirlerine kesecekleri faturaları, 397 No’lu Vergi Usul Kanunu ile yürürlüğe giren elektronik fatura uygulamasına uygun olarak düzenleyeceklerdir. Üye İş Yeri’nin bu hükmü ihlal etmesi durumunda; iPara, bu nedenle uğrayacağı her türlü ticari zararı ve kanuni sorumlulukları Üye İş Yeri’ne rücu edebilecektir.

5.8.Üye İş Yeri, iPara’nın mevzuat / idari kararlar ve benzerinden dolayı ve bununla sınırlı olmamak üzere yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme’de tek taraflı olarak değişiklikte bulunabileceğini bildiğini peşinen gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SİSTEM BAKIMI, KESİNTİLER VE ARIZA ÇÖZÜMLERİ

6.1. iPara, iPara Online Sistemi’nin düzgün olarak çalışması için gerekli olan bakımı, donanımları ve yazılımları sağlayacaktır. Belirtilen çalışmalar esnasında, iPara’nın, ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır.

6.2. iPara, iPara Üye İş Yeri Portalı’na kesintisiz erişim sağlanacağını veya iPara Online Sistemi’nin kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iPara, sistemin olağan şekilde işlemesi için azami gayreti gösterecek olup Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle iPara Online Sistemi’nin olağan şekilde işlememesinden sorumlu değildir. Kesintinin iPara’dan kaynaklandığının tespiti halinde iPara, bahse konu kesintinin kendisine Üye İş Yeri tarafından yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde kesintiyi gidereceğini taahhüt eder.

7. ŞİKAYET VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

7.1. Üye İş Yeri, iPara Online Sistemi’nde iPara tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetlerini destek@ipara.com.tr adresine e-posta göndererek veya 0212 274 72 72 numaralı iPara destek hattını arayarak bildirebilir.

7.2. Üye İş Yeri, iPara Online Sistemi ile ilgili olarak Kullanıcı tarafından iletilen şikayetleri, üçüncü kişiler ile paylaşmayacak, iletilen şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Şikâyetin iPara tarafından verilen hizmetten kaynaklanması halinde, Üye İş Yeri, iPara’ya derhal yazılı bilgilendirme geçecek ve iPara’dan aldığı bilgi ve yönlendirmelere uygun olarak Kullanıcı’yı bilgilendirecektir. iPara’nın şikayet konusu ile ilgili Üye İş Yeri’nden ilave bilgi ve belge talep etmesi halinde, Üye İş Yeri bu bilgi ve belgeleri gecikmeksizin ve her halükardaen geç 2 (iki) gün içerisinde iPara’ya temin edecektir.

7.3. Herhangi bir süre taahhüdü verildiği anlamına gelmemek kaydıyla, iPara’ya atfedilebilecek sebeplerden kaynaklı şikayetler, iPara tarafından, kendisine ulaşma tarihinden itibaren, mücbir sebepler ve resmî tatiller hariç 2 (iki) iş günü içerisinde yanıtlanacak olup şikâyetin en kısa sürede giderilmesi için iPara tarafından azami gayret gösterilecektir. Şikâyetin cevaplanabilmesi yahut çözümlenebilmesi iPara haricindeki diğer paydaş, Sistem Ortakları, kurumlar ve/veya Üye İş Yeri’nin de iş birliğini gerektirmesi halinde, gerekli bilgilerin alınması için cevaplama süre sınırı uzatılabilecektir.

7.4. Şikayetin, Kullanıcı ve Üye İş Yeri arasındaki ürün / hizmet satışından kaynaklanması ve böylece iPara tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili olmadığının tespiti halinde, Üye İş Yeri, anılı şikâyeti iPara’ya yönlendirmeden derhal gidermek ve Kullanıcı’yı gecikmeksizin bilgilendirmek ile yükümlüdür. Diğer bir anlatımla, iPara’dan kaynaklanmayan Üye İş Yeri ile Kullanıcı veya ilgili üçüncü kişiler arasındaki şikâyet ve taleplere ilişkin iPara’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup herhangi bir nedenle iPara tarafından bir bedel ödenmek zorunda kalınması halinde, iPara, ödediği miktarı derhal Üye İş Yeri’ne rücu edebilecek yahut hak edişlerinden re’sen kesebilecektir.

7.5. Üye İş Yeri, işbu 7. Maddedeki yükümlülüklerinin ihlali halinde, iPara’ya, Kullanıcı, Sistem Ortakları ve/veya sair üçüncü kişilerden gelebilecek talepler de dahil olmak üzere, iPara tarafındanuğranılan tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

8. iPARA’NIN SINIRLI SORUMLULUĞU

8.1. Sözleşme kapsamında, iPara’nın, iPara’ya atfedilebilecek kusurlu hususlardan kaynaklı zararlardan sorumluluğu, Sözleşme’de tanımlı şartlara ve limitlere tabidir.

8.2. iPara, aşağıda sayılan durumlar sonucu oluşan zararlardan hiçbir koşulda sorumlu değildir:

 1. 8.2.1. Üçüncü şahıs talepleri; Virüsler, kötü niyetli veya bozucu kodlar, güç kesintileri veya servis kesintileri veya diğer IT veya donanım veya yazılım sorunları veya arızaları ve/veya ilgili herhangi bir mahkeme, Kurum, Banka, MASAK yahut diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlar tarafından verilen veya ilgili mevzuatın işletilmesi ile ilgili kararlar.
 2. 8.2.2. Üye İş Yeri’nin maruz kaldığı mal / hizmet kayıp ve hasarları ile Sözleşme’ye aykırılık / ihmal sayılacak her türlü eylem ve işlemlerinden doğacak kar kaybı, gelir kaybı, iş kaybı, müşteri kaybı, pazar kaybı, portföy tazminatı gibi dolaylı zararlar, ticari itibar kaybı gibi manevi zararlar, sonuç zararları, üçüncü şahıs talepleri ve/veya yansıma zararları.
 3. 8.2.3. Tamamen veya kısmen Üye İş Yeri’nin Sözleşme’yi ihlalinin sonucu olan zararlar.
 4. 8.2.4. Mücbir sebepler.

8.3. Sözleşme’den kaynaklı yahut Sözleşme ile bağlantılı olarak iPara’nın tevsik edici bir belge ile sorumlu kılınması halinde, iPara’nın ödeyeceği azami tazminat tutarı, hiçbir koşulda Üye İş Yeri’nin işbu Sözleşme uyarınca iPara’ya, olayın gerçekleşmesinden önceki süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında ödediği hizmet bedeli tutarını aşmayacaktır.

9. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

9.1. İşbu Sözleşme, karşılıklı tanzim ve imza ve/veya Uzaktan İletişim Aracı ile onaylanmış onay tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup süresiz olarak akdedilmiştir.

9.2. Taraflar’dan birinin Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlal iddiasında olan Taraf, 7 (yedi) günden az olmamak üzere vereceği makul bir süre içinde Sözleşme’ye aykırılığın kaldırılmasını talep eder. Anılan süre içinde aykırılık giderilmezse, ihlal iddiasında olan Taraf, Sözleşme’yi haklı nedenle feshedebilir. Sözleşme’nin iPara tarafından feshi halinde, iPara, iPara Online Sistemi’ni durdurma hak ve yetkisine sahiptir. Bu durumda, Üye İş Yeri, iPara’nın uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini ve kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Sözleşme süresi içerisinde Üye İş Yeri’nin internet sitesini kapatması vb. herhangi bir suretle faaliyetlerini durdurması yahut yok denecek kadar azaltması ve/veya Üye İş Yeri’nin sermaye yahut ortaklık yapısında yüzde on ve üzerinde meydana gelen pay devirleri yahut birleşme ve devralmalar da dahil herhangi bir şekilde Üye İş Yeri’nin ortaklık yapısında değişikliğin meydana gelmesi halinde, iPara’nın Sözleşme’yi derhal ve tek taraflı bildirimle haklı nedenle feshetme hakkı saklıdır.

9.4. iPara’nın, iPara Online Sistemi’ni kendi elinde bulunmayan sebeplerle süreli veya süresiz olarak durdurması durumunda, Üye İş Yeri’ne bildirimde bulunmak suretiyle (Portal’da ilan edilmesi ve/veya e-posta atılması) Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

9.5. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Kullanıcılar’dan gelebilecek chargeback / ters ibraz talepleri (yahut ilgili diğer üçüncü kişi talepleri) gibi Üye İş Yeri‘nin sorumluluğunu doğuran hususlarda, Üye İş Yeri’nin sorumluluğu süresiz olarak devam edecektir.

9.6. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, iPara chargeback, geri iade riskleri veya herhangi bir olası zararı, hasarı, cezaları, masrafları ve/veya iPara’ya tahakkuk edilebilecek diğer zararları karşılamak üzere, (varsa) teminattan ve/veya Kullanıcı’ya/ilgili üçüncü kişilere ödenmesi gereken miktardan, iPara tarafından uygun görülecek belli bir miktarı iPara tarafından uygun görülecek makul bir süre boyunca ve her halükârda Taraflar arasında yargıya taşınmış bir ihtilaf olması halinde nihai mahkeme / kesinleşmiş icra kararına kadar elinde tutabilecek olup geçen süreler bakımından Üye İş Yeri, iPara’dan herhangi bir faiz vs. talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.

9.7. Fesih sonrasında tutulan miktarın, iPara, Kullanıcılar ve/veya diğer ilgili üçüncü kişilerin ödenmemiş tüm tutarlarını karşılamak için yeterli olmadığı durumlarda, Üye İş Yeri, ödeme talebini almasını müteakip 10 (on) iş günü içinde iPara’ya bakiye tutarı ödeyeceğini ve iPara’yı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve garanti eder.

10. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerini, Sözleşme ile ilgili müzakereleri, Sözleşme sebebiyle elde edilen tüm bilgileri, Sözleşme nedeniyle olsun olmasın karşılıklı olarak paylaşılan her tür veri, uygulama, doküman, fiyat, ücret ve yazılım da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgiyive/veya ticari sırları, “gizli bilgi” şeklinde telakki edecek ve sözlü, yazılı yahut başka şekilde üçüncükişilere ifşa etmeyecek ve açıklamayacaktır

10.2. Gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme’nin devamı süresince ve Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, süresiz olarak yürürlükte olacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması halinde Sözleşme’nin diğer hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, ihlal eden Taraf, ihlale uğrayan Taraf’ın bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.3. Çerçeve Sözleşme ve yürürlükteki KVK Mevzuatı kapsamında, Taraflar arasında herhangibir kişisel veri aktarımı olması halinde, ilgili Taraf, veri sorumlusu yahut veri işleyen sıfatı ile diğer Taraf adına yapabileceği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman Kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra, Sözleşme’nin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla veri sorumlusu Taraf, diğer Taraf adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

 • İlgili Kişi’yi (“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”), Kanun uyarınca bilgilendirmeyi/aydınlatmayı (İlgili Kişi’nin mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği vb. hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) vegereken haller bakımından açık rızasını aldığını.
 • Tüm kişisel verileri Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren süresiz olarak gizli tutmayı; işlenen kişisel verileri sadece Sözleşme’nin ifası amacıyla kullanmayı,başka amaçlarla kullanmamayı ve ilgili mevzuatta öngörülen haller dışında kişisel verileri diğer Taraf’ın önceden yazılı şekilde onayını almadan hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere üçüncü kişilere ifşa etmemeyi ya da aktarmamayı, çoğaltmamayı ve kopyalamamayı,
 • Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, bahse konu kişisel verileri, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleneceğini, işlendikleri amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü olunacağını ve gerekli olan süre kadar muhafaza edileceğini, kişisel verileri, elde edilme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha uzun bir süre işlememeyi ve diğer Taraf’tan bu yönde bir talimat gelmesi halinde, derhal kişisel verileri silmeyive/veya yok etmeyi,
 • Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında diğer Taraf’ın tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak diğer Taraf’ın menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere)konusunda diğer Taraf’ı derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği diğer Taraf’a vermeyi ve kendisi ile tam iş birliği yapmayı,
 • Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin, özellikle verinin bir şebeke/altyapı üzerinden aktarımının gerektiği hallerde, arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi kayıp, zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yasa dışı işlem türlerine karşı korumak, ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini almayı ve bu tedbirleri güncel tutmayı,
 • Kendi sisteminde herhangi bir güvenlik ihlalinin bulunduğunu herhangi bir kişisel verinin tahrip edildiğini, değiştirildiğini, hukuka aykırı olarak erişildiğini veya elde edildiğini tespit ettiği takdirde, İlgili Kişiler’i, diğer Taraf’ı ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nu derhal bilgilendirmeyive oluşabilecek zararları önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri derhal almayı,
 • İşbu maddede sayılan hususlar ile Sözleşme’de yer alan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin diğer yükümlülüklerin ifasına uyumunun, diğer Tarafça bizzat ve/veya tayin edilecek bir kuruluş tarafından denetimini sağlanması için işyerine, bilgisayarlarına ve sair bilgi sistemlerine erişim hakkı vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.5. Üye İş Yeri, ayrıca, işbu Sözleşme ve ekleri (İmza sirküleri / imza beyannamesi gibi) vasıtasıyla iPara ile paylaşmış olduğu kişisel veriler de dahil iPara’ya Sözleşme nedeniyle aktarılan tüm kişisel verilerin, iPara tarafından, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde kaydedileceği, depolanacağı, muhafaza edileceği, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceği, KVK Mevzuatı’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, iPara iş ortaklarına ve/veya resmi ve idari makamlar da dahil diğer üçüncü kişilere aktarılabileceği, devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVK Mevzuatı’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, anılan KVK Mevzuatı’na ilişkin bilgilendirme metninin, en güncel halinde belirtildiği şekilde, iPara’nın https://www.ipara.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresli web sitesinde de, ayrıca yayınlandığı hususlarında bilgilendirildiğini, bunların hepsini okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

10.6. Kullanıcı ile Üye İş Yeri arasındaki yazılı sözleşmeler / bilgilendirmelere istinaden Kullanıcılar’ın, Üye İş Yeri’nin Hassas / özel nitelikli kişisel - Ödeme Verileri’ni tutmasına, işlemesine veya kaydetmesine KVK Mevzuatı’ndaki hükümlere uygun olarak onay verdiği durumlar ve/veya Kullanıcı’nın rızasının aranmadığı haller ile Üye İş Yeri tarafından temin edilecekhizmetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan altyapı ve yazılım sistemleri arasındaki iletişim hariç olmak üzere, Üye İş Yeri, kendi nezdinde hassas ödeme verisini işleyemez, tutamaz ve saklayamaz. Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması ve/veya KVK Mevzuatı yahut Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak Kullanıcı’nın rızasının alınmaması halinde iPara’ya tahakkuk edebilecek olası idari para cezaları ile üçüncü kişilerce yöneltilen taleplerden / şikayetlerden münhasıran Üye İş Yeri sorumludur.

10.7. Üye İş Yeri; iPara Online Sistemi vasıtası ile Kullanıcı’dan KVK Mevzuatı’nın ilgili hükümlerine uygun şekilde elde edilen veya elde edilebilecek her türlü hassas ödeme, kişisel ve benzeri tüm bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda her türlü teknik, idari ve operasyonel önlemleri alacağını peşinen kabul eder. Üye İş Yeri, bu hükme aykırılık nedeniyle oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

10.8. Üye İş Yeri, özel nitelikli kişisel veya hassas ödeme verilerinin açığa çıkması, farklı kişi ve/veya kurumlarca elde edilmesi ve benzeri önemli bir güvenlik açığı/olayı yaşanması durumunda, derhal iPara’ya “destek@ipara.com.tr” e-posta adresi ve diğer iletişim kanalları üzerinden ivedilikle bildirecektir.

11. FİKRİ MÜLKİYET

Taraflar, Sözleşme konusu hizmetlere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları ile bunlarla bağlantılı yahut bunlara ait tüm asli yahut feri hakkın mülkiyetinin ve/veya menfaatinin münhasıran iPara ve/veya iştiraklerine ait olduğu ve iPara iştirakleri, tedarikçileri ve/veya alt yüklenicilerinin sahip olduğu ticari markalar, ticari isimler, alan adları, web siteleri, bilgisayar yazılımları (kaynak veya nesne kodu), veriler, logolar, resimler, telif hakkı ile korunan materyaller, patentler, icatlar, know-how veya başka herhangi bir bilgi üzerinde iPara tarafından Üye İş Yeri’ne, herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya diğer herhangi bir hak tesis etmediği konusunda mutabıktırlar.

12. MÜCBİR SEBEP

İşbu madde içerisinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşme konusu hizmetlerin ve Taraf yükümlülüklerini yerine getirilmesini engelleyecek yahut aşırı derecede zorlaştıracak Sistem Ortağı, Kurum veya diğer yetkili kamusal ve düzenleyici otoritelerin karar ve işlemleri, olağanüstü hal, savaş, terör, askeri veya sosyal ayaklanma, işveren ve işçi ihtilafları nedeniyle oluşan işi bırakmalar, siber saldırı, isyan, grev, lokavt, hizmetlerin askıya alınmasına sebep olan ekonomik ve piyasa koşullarındaki değişiklikler ile deprem, sel, yangın vb. doğal afetler gibi Taraflar’ın önceden öngöremeyeceği, kontrolünde olmayan, önleyemeyeceği ve sonuçlarından kaçınamayacağı diğer her türlü durum “mücbir sebep” olarak sayılacak ve bu halde Taraflar Sözleşme’den kaynaklı yükümlülüklerini askıya alabileceklerdir.

Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde ve Taraflar’ın bu sebeple sözleşmesel yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve/veya gereği gibi yerine getirememeleri durumunda Taraflar’dan herhangi biri Sözleşme’yi tek taraflı olarak tazminatsız derhal sona erdirebilecektir.

13. DİĞER HUSUSLAR

13.1. Delil Sözleşmesi: Üye İş Yeri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda iPara’nın defterve kayıtları ile ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Maddesi anlamında muteber, bağlayıcı ve kesindelil teşkil edeceğini ve işbu maddenin kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Taahhüdün Devri: Üye İş Yeri iPara’nın yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. iPara, her zaman, herhangi bir bildirime ve onaya gerek olmaksızın, işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.

13.3. Tebligat: Sözleşme’ye ilişkin yapılacak tüm bildirimlerin, yazılı olarak (e-posta da yazılı bildirim olarak değerlendirilecektir.) ya da noter / iadeli taahhüt marifeti ile Taraflar’ın belirtilen ihbar adreslerine yapılması gerekmektedir. Fesih bildirimlerinin her halükârda noter yahut iadeli taahhüt yoluyla yapılması zorunludur. Üye İş Yeri’nin tebligat adreslerinde bir değişiklik olması durumunda, Üye İş Yeri yeni tebligat adresini derhal ve yazılı olarak iPara’ya bildirecektir. Aksi halde, Üye İş Yeri’nin yukarıda yer alan tebligat adreslerine yapılmış ihbarlar, usulüne uygun ve geçerli şekilde yapılmış sayılacaktır.

13.4. Sözleşme’nin Tadili: Tarafların mutabakatı halinde her türlü Sözleşme değişikliği yazılı olarak yapılır ve fiilen oluşan Sözleşme’ye aykırı uygulamalara itiraz edilmemiş olması, bu Sözleşme’nin bazı hükümlerinin değiştiğinin zımnen kabulü anlamına gelmez.

13.5. Sözleşme’nin Bütünlüğü: İşbu Sözleşme’de yer alan hüküm veya şartların herhangi bir paragraf, cümle veya kelimesinde herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilemezlik yahut yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve eklerinin bağlayıcılığını etkilemez

13.6. Feragat: Taraflar’ın, Sözleşme’nin yürürlüğü süresince Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması veya karşı Taraf’tan herhangi bir edimi yerine getirmesi istenmemiş olması o haktan feragat ettiği ve ileride bu edimin ifasını istemeyeceği anlamına gelmeyecektir.

13.7. Masraflar: İşbu Sözleşme’den damga vergisi doğması halinde, Taraflar arasında yarı yarıya karşılanacaktır iPara tarafından bu tutarın tamamının ödenmesi halinde diğer yarısı Üye İş Yeri’nin hakedişlerinden re’sen mahsup edilecektir.

13.8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: Taraflar, Sözleşme’nin tatbik ve tefsirindendoğacak her türlü uyuşmazlıklarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu ve Türk Hukuku’nun uygulanacağını peşinen kabul ve beyan ederler.

13.9. İradeye Uygunluk Beyanı: Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile özenle inceleyip karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını tek tek tartıştıklarını ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını, işbu Sözleşme’nin 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu da göz önünde bulundurularak hazırlandığını, bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin Taraflar’dan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, Sözleşme’deki yükümlülüklerini ve sorumlulukları kapsamında düzenlenen tüm hususları açıkça kabul ve taahhüt ettiklerini, bu Sözleşme’nin kendi aralarında imzalanmasıyla veya Uzaktan İletişim Aracı ile yürürlüğe girmesi ile birlikte tam anlamıyla hüküm ifade edecek ve hukuki sonuçlar doğuracak bir sözleşme olduğunu beyan kabul ve taahhüt ederler.

13 (onüç) ana maddeden ve 3 (üç) ekten oluşan Sözleşme, Mevzuat gereğince Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği sistemsel onay dahilinde [../../..] tarihinde Uzaktan İletişim Aracı ile düzenlenmiş ve Taraflarca kabul olunmuştur. Sözleşme’nin Taraflarca kabul edilmiş bir kopyası, iPara Üye İş Yeri Portalı’nda muhafaza edilerek Taraflar’ın erişimine açılacaktır

Gizlilik Politikası

Aypara Ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “Aypara” olarak anılacaktır), 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında Şirketimiz, müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması, müşterinin haklılığı ve karşılıklı güven anlayışı ile hizmet vermektedir.

Şirketimizin uymak zorunda olduğu ilgili yasal düzenlemeler gereğince müşteri bilgilerinin gizlilik ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli önlemleri almakta ve bu doğrultuda Şirket web sitesinde (www.ipara.com.tr) aşağıda yer verilen hususları uygulamaktadır.

Web sitesini şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sitemizin kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir kesinti, bilgi vermede gecikme, bilgisayar virüsü, sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve maddi / manevi kayıplardan Aypara sorumlu değildir.

Sitemizdeki bilgiler, yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde hazırlanmış olup, uygulamada olabilecek değişiklikler söz konusu bilgilerin doğruluğunu etkileyebilecektir. Bu bilgiler sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup, kesinlikle bir teklif değildir.

Şirketimiz web sitesi (www.ipara.com.tr) üzerinden ürün ve hizmet kullanımı için talep edilen veya Şirket sisteminde var olan ve web sitesi üzerinden görüntülenebilen, müşterilere ait her türlü kişisel veri, müşteri onayı olmadan 3. kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.

Web sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları Aypara’ya ait olup, 3. kişilere ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, marka, patent ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirketimiz veya Şirketimizce belirlenen gerçek ve tüzel kişilere aittir.

Müşterilerimizin tarafımızla paylaştığı kullanıcı bilgileri, erişim yetkisi bulunan resmî kurumlar ve yetkililer tarafından talep edilmesi halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde paylaşılabilecektir.

Şirketimiz, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların, Şirketimiz gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini 6493 sayılı Kanunun ilgili mevzuatları gereği sağlamaktadır.

Şirketimiz web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linkler dolayısıyla karşılaşılacak bilgi güvenliği ve gizliliğiyle ilgili olumsuzluklara ilişkin olarak Şirketimize herhangi bir yükümlülük yüklenemez, kusur atfedilemez. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi / manevi zarar ve kayıplardan Aypara sorumlu değildir.

Şirketimiz web sitesine giriş yapılması, yukarıda belirtilen koşulların kabul edildiği anlamına gelmekte olup, Aypara’nın bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Web sitesi içeriğinde sunulan bilgiler güncel olmakla birlikte, Web sitesindeki bilgi hataları, eksiklikler ve gecikmelerden doğabilecek hiçbir zarardan Aypara’nın sorumlu olmadığını önemle belirtiriz.

Aypara Gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde, 0212 274 72 72 no’lu çağrı merkezimiz ve destek@ipara.com.tr e-posta adresimizle bağlantıya geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Aypara Ödeme Hizmetleri A.Ş.