02
İPARA FARKIİNDİRİM DÜNYASI / 1 MİLYON MÜŞTERİ / ÖZEL KARTLAR

iPara Kullanıcı Sözleşmesi

BİLGİLENDİRME METNİ

MADDE 1.TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekinden oluşan işbu iPARA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (bundan böyle "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" olarak anılacaktır.), Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. (bundan sonra "İPARA" olarak anılacaktır.) ile www.ipara.com.tr internet sitesine (bundan sonra "SİTE" olarak anılacaktır.) üye olan KULLANICI arasında, SİTE'nin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

MADDE 2.TANIMLAR

İşbu sözleşmede;

İPARA: MAĞAZA'ya ait web sitelerinde MAĞAZA ile KULLANICI'lar arasında gerçekleşen mal ve hizmet alım satımlarında, mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde / tahsilatında, güvenli ödeme / tahsilat hizmeti sağlayan teknoloji ve hizmet şirketini,

MAĞAZA: Sahibi ve yöneticisi olduğu web sitesinde, kendisine ait veya satışına yetkili olduğu mal ve hizmetleri satışa sunan ve KULLANICI'lara satan, satış bedelinin tahsilinde "İPARA GÜVENLİ ÖDEME / TAHSİLAT HİZMETİ"ni kullanan yürürlükteki gelir ve kurumlar vergisi düzenlemelerine göre gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişileri,

MAĞAZA WEB SİTESİ: MAĞAZA'nın sahibi ve/veya yöneticisi olduğu, mal ve hizmetlerini satışa sunduğu, satışa sunulan mal ve hizmetlerin özellikleri ile satış fiyatlarının, ödeme seçeneklerinin, teslim koşullarının görüntülendiği ve KULLANICI'larla mal ve/veya hizmet satış akdinin kendi aralarında sonuçlandırıldığı web sitesini,

KULLANICI: İPARA'ya ait www.ipara.com.tr sitesine üye olarak, Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. ile anlaşmalı MAĞAZA web sitelerinden "İPARA GÜVENLİ ÖDEME / TAHSİLAT HİZMETİ"ni kullanarak mal ve hizmet almaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişileri,

İPARA GÜVENLİ ÖDEME/TAHSİLAT HİZMETİ: MAĞAZA'ya ait web sitelerinde gerçekleştirilen, KULLANICI'lara mal ve hizmet satışlarında; mal ve hizmet satış bedellerinin KULLANICI'lar tarafından MAĞAZA'ya ödenmek üzere İPARA yönetimindeki "KULLANICILAR ORTAK HESABI"na kredi kartı ile İPARA SANAL POS'u üzerinden ödenmesini, MAĞAZA'nın satılan mal ve hizmeti KULLANICI'ya koşullara uygun olarak teslimini sağlamasını, KULLANICI'nın onayına istinaden tahsil edilmiş olan mal ve hizmet bedelinin MAĞAZA hesabına ödenmesini sağlayan İPARA'nın sunduğu hizmetleri ve uygulamaları,

MULTİNET KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. WEB SİTESİ: MAĞAZA web sitelerinde, KULLANICI'lara yapılan mal ve hizmet satışlarında, mal ve hizmet satış bedellerinin İPARA tarafından yönetilen KULLANICILAR ORTAK HESABI'na ödenmesine ilişkin ödeme teknik sistemini barındıran ve KULLANICI'ların ödedikleri mal ve hizmet bedellerinin MAĞAZA hesaplarına aktarılmasına ilişkin onaylara dair iletişimlerin gerçekleştirildiği İPARA'ya ait web sitesini,

KULLANICILAR ORTAK HESABI: MAĞAZA web sitelerinde, MAĞAZA ile KULLANICI'lar arasında gerçekleşen mal ve hizmet satışlarında, KULLANICI'lar tarafından İPARA GÜVENLİ ÖDEME / TAHSİLAT HİZMETİ kullanılarak MAĞAZA adına gönderilen mal ve hizmet satış bedellerinin tutulduğu, hesapta tutulan paraların faiz ve benzeri hiçbir getiri sağlamadığı, İPARA'nın yönettiği banka hesabını, ifade eder.

MADDE 3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu; KULLANICI'ların iPARA GÜVENLİ ÖDEME TAHSİLAT SERVİSİ hizmetlerinde yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. KULLANICI, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan, kullanıma ve üyeliğe ilişkin olarak iPARA tarafından açıklanan ve açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

MADDE 4.KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 KULLANICI, İPARA GÜVENLİ ÖDEME/TAHSİLAT HİZMETİNDEN faydalanırken ve/veya site üzerinde herhangi bir işlem yaparken işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde yer alan tüm şartlara, SİTE kullanımına ilişkin kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 KULLANICI, İPARA'nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve resmi makamlara bildirim yapmakla yükümlü olduğu haller çerçevesinde, İPARA'nın, kendisinde veya sitesinde kayıtlı olan bilgileri resmi yetkili kurum, makam ve otoritelere açıklamaya yetkili olacağını ve bu nedenle İPARA'dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini, kabul, beyan ve tahhüt eder.

4.3 KULLANICI, siteye üye olurken oluşturacağı ve /veya sitede işlem yaparken kullanacağı kullanıcı ismi, şifre v.b. her türlü bilginin güvenliği, saklanması, üçüncü kişlerin bilgisinden uzak tutulması durumlarıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu ve bu bilgilerin muhafazasından kaynaklanacak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı İPARA'nın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 KULLANICI, işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde yeralan bilgiler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendileri tarafından sağlanan tüm bilgilerin güncel, doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI'lar, kendileri tarafından İPARA'ya iletilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması nedeniyle ortaya çıkacak zarardan İPARA'nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.5 KULLANICI, MAĞAZA web sitelerinden satın alacağı mal ve/veya hizmetlerin bedellerini, İPARA GÜVENLİ ÖDEME/TAHSİLAT HİZMETİNİ kullanarak İPARA tarafından yönetilen KULLANICILAR ORTAK HESABI'na göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 KULLANICI, MAĞAZA web sitesinden satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini, İPARA GÜVENLİ ÖDEME/TAHSİLAT HİZMETİ'ni kullanarak İPARA tarafından yönetilen KULLANICILAR ORTAK HESABI'na gönderdiğinde, İPARA'nın MAĞAZA'ya, malın ve mal satışına ilişkin belgelerin ve/veya hizmete ilişkin belgelerin KULLANICI'ya gönderilmesi için bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, MAĞAZA tarafından, satılan malı ve/veya hizmetin kullanılmasına ilişkin belgelerin MAĞAZA tarafından KULLANICI'ya gönderildiğinin sisteme girildiği / İPARA'ya bildirildiği tarihten itibaren üç işgünü (+) 24 saat içinde mal ve/veya hizmet satış bedeli olarak KULLANICILAR ORTAK HESABI'na ödediği tutarın İPARA tarafından, MAĞAZA'nın banka hesabına aktarılması konusunda onay vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, üç işgünü + 24 saat içinde satın aldığı mal ve hizmete ilişkin bedelin MAĞAZA hesabına ödenmesi için İPARA'ya herhangi bir bildirimde bulunmaz ise, mal veya hizmete ilişkin bedelin MAĞAZA hesabına aktarılması için İPARA'ya onay vermiş kabul edileceğini ve KULLANICILAR ORTAK HESABI'na yatırılmış olan mal ve/veya hizmete ilişkin bedelin MAĞAZA hesabına ödeneceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.

4.7 KULLANICI, malın ve/veya hizmetin kullanılmasına ilişkin belgelerin MAĞAZA tarafından KULLANICI'ya gönderildiğinin sisteme girildiği / İPARA'ya bildirildiği tarihten itibaren üç iş günü (+) 24 saat içinde, satın aldığı mal veya hizmete ilişkin KULLANICILAR ORTAK HESABI'na gönderdiği bedelin MAĞAZA hesabına aktarılmamasına dair bir beyanda bulunması ve/veya malı ve/veya hizmete ilişkin teslim aldığı belgeleri (4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak) iade etmek istemesi halinde, İPARA'nın bu bildirimi MAĞAZA'ya ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda KULLANICI gönderim masrafı MAĞAZA'ya ait olmak üzere mal veya hizmete ilişkin belgeleri/kuponları MAĞAZA'ya hasarsız, tam ve eksiksiz olarak göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, mal ve/veya hizmete ilişkin bedelin iadesi/alınması ile ilgili tüm sorumluluğun MAĞAZA'ya ait olacağını ve bu nedenle İPARA'dan herhangi bir hak, alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8 KULLANICI, iPARA GÜVENLİ ÖDEME TAHSİLAT HİZMETİ dahilinde yapılacak mal ve hizmet satışının yürürlükteki herhangi bir mevzuata / düzenlemeye aykırı olmasından doğabilecek her türlü zarardan MAĞAZA'nın tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9 KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek sorumlunun MAĞAZA olduğunu ve iPARA'nın, MAĞAZA ve KULLANICI arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 KULLANICI, iPARA'nın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11 KULLANICI, iPARA'nın herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında MAĞAZA ile gerçekleşen işlemleri durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle iPARA'dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 KULLANICI, iPARA'nın istediği zaman, işbu sözleşmede sunulan hizmetleri ücretli olarak sunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13 KULLANICILAR dilerse MAĞAZA olarak da işlem yapmak ve iPARA GÜVENLİ ÖDEME TAHSİLAT HİZMETİ'ni kendi internet sitelerinde kullanmak amacıyla iPARA'dan talepte bulunabilirler. Bu durumda KULLANICILAR, MAĞAZA sıfatı ile MAĞAZA SÖZLEŞMESİ'ni yazılı olarak imzalayacaklarını ve MAĞAZA SÖZLEŞMESİ'nde yer alan hükümlerinin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.14 KULLANICI, İPARA GÜVENLİ ÖDEME TAHSİLAT HİZMETİ'nin kullanılması amacıyla SİTE'ye girilen kredi kartı ile ilgili tüm bilgilerinin iPARA tarafından PCI-DSS standartlarında saklanmasına muvafakat ettiğini ve işbu bilgilerin saklanmasına ilişkin muvafakatini yazılı olarak İPARA'nın Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sokak No:12 Multinet Plaza Şişli / İSTANBUL adresine göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla beraber, KULLANICI, SİTE'ye kaydettiği kendi ve kredi kartı ile ilgili tüm bilgileri dilediği zaman silebilecektir. Bu durumda İPARA, silinen tüm bu bilgileri silinme tarihinden itibaren herhangi bir şekilde muhafaza etmeyeceğini / saklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5.iPARA'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 iPARA, KULLANICI'nın KULLANICILAR ORTAK HESABI'na mal ve hizmet ile ilgili ödeme yapması durumunda,MAĞAZA'ya mal ve/veya hizmetin kullanılmasına ilişkin belgeleri KULLANICI'ya gönderilmesi için talepte bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

5.2 iPARA, KULLANICI'nın işbu sözleşmenin 4.6 maddesinde belirtilen süre içinde onay vermemesi halinde, onayın KULLANICI tarafından verildiğini kabul edilerek MAĞAZA'ya ödemeyi aktaracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3 iPARA, işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman ipara sistemlerinde gerekli göreceği değişiklikleri ve/veya uyarlamaları yapabilir.

MADDE 6.GİZLİLİK

iPARA, KULLANICI'ya ilişkin bilgileri, işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir veya açıklayabilir.

MADDE 7.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİTE'ye ilişkin her türlü tasarım, metin ve tüm kodlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm elemanları İPARA'ya ait olarak ve/veya İPARA tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. KULLANICI'lar, İPARA ile ilgili tüm bu elemanları ve İPARA'nın telif haklarına tabi tüm çalışmalarını, İPARA markasını, İPARA'ya ait her türlü bilgiyi kopyalayamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, aksi takdirde, İPARA'nın uğrayacağı zararı ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğrayacakları zararları ve bu zararlardan dolayı iPARA'dan talep edilecek tazminat miktarını ve bu durumlara ilişkin mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararı karşılamakla sorumlu olacaklardır.

MADDE 8.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK

İPARA, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, SİTE'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 9.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken "mücbir sebep" sayılan tüm hallerde, İPARA, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, iPARA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için iPARA'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 10.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI SİTE'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. iPARA, KULLANICI'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve SİTE'de sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına haizdir. Bu durumda, KULLANICI'lar, fesih sebebiyle, iPARA'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 12.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda iPARA'nın bilgisayar kayıtlarının H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten iPARA kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 12 (on iki ) madde ve EK-1'den oluşan sözleşme, KULLANICI'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Gizlilik Politikası

www.ipara.com.tr alan adlı web sitesinin (kısaca "Web Sitesi" olarak anılacaktır) tüm hakları Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.'ne (kısaca "iPARA" olarak anılacaktır) aittir.

iPARA, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, kredi kartı ile ilgili bilgiler gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. iPARA, işbu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

iPARA, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

iPARA'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, iPARA'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

iPARA, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

iPARA, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi'nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. iPARA'nın değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri, Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.